Skip to main content Skip to search

Oferta

Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

 • prowadzenie i przechowywanie ewidencji podatkowej i dokumentacji, do której zobowiązany jest podatnik
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • nadzór nad terminami płatności zobowiązań
 • monitorowanie należności
 • prowadzenie i przechowywanie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie pism i reprezentacja Klienta w Urzędach
 • sporządzanie deklaracji i rozliczenia z ZUS w części dotyczącej właścicieli firmy oraz zatrudnionych pracowników
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych i przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • nadzór nad terminami płatności zobowiązań
 • monitorowanie należności
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie pism i reprezentacja Klienta w Urzędach
 • sporządzanie deklaracji i rozliczenia z ZUS w części dotyczącej właścicieli firmy oraz zatrudnionych pracowników
 • otwarcie ksiąg na dzień rozpoczęcia działalności
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • nadzór nad terminami płatności zobowiązań
 • monitorowanie należności
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • zamknięcie roku
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników oraz innych dokumentów kadrowych
 • weryfikacja ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników
 • sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili przyjęcia i po ustaniu stosunku pracy (umowy o pracę, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy)
 • sporządzanie umów zleceń / umów o dzieło
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji urlopu
 • prowadzenie zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników do ZUS
 • prowadzenie ewidencji i sporządzanie skierowań na wstępne/okresowe/kontrolne badania lekarskie oraz szkoleń BHP